Browse By

Privacy & Cookie Statement

Future Rebelz

Wij doen er alles aan jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te waarborgen. Daarom handelen wij in overeenstemming met de Nederlandse en Europese privacywetgeving.

Dit privacy- en cookiestatement (hierna: “Privacystatement”) geldt wanneer je onze website (zoals ons Online Magazine) bezoekt of op een andere manier gebruik maakt van onze . Wij adviseren je daarom dit Privacystatement aandachtig door te nemen.

 1. Wie zijn wij

Wij zijn het bedrijf FutureRebelz BV zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65261151 en wij handelen onder de naam FutureRebelz (hierna ook te noemen “wij”, “we”, “ons” en “onze”).

Wanneer je vragen of opmerkingen over dit Privacystatement hebt, kun je altijd contact opnemen met ons via privacy@futurerebelz.com

 1. Gegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die je als gebruiker zelf aan ons verstrekt, :

 • naam/gebruikersnaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum / leeftijd
 • adres/woonplaats
 • schoolgegevens, zoals schoolnaam, -niveau, -jaar, profiel/vakkenpakket
 • communicatie met FutureRebelz
 • user generated content (tekst-, en videocontent)

Gegevens die we van je als gebruiker ontvangen door het gebruiken van onze website

Gebruiks- en Loggegevens. We verzamelen gegevens in technische (log) bestanden over hoe je onze website bezoekt en gebruikt, zoals bijvoorbeeld:

 • IP-adressen
 • domeinnamen
 • browser- of telefoontypes
 • bezoekgegevens en klikgedrag
 • crash rapportages, gebruikersstatistieken
 • cookies

Apparaatgegevens. We verzamelen apparaat specifieke gegevens wanneer je onze website bezoekt en gebruikt, zoals het hardwaremodel dat je gebruikt, de versie van je besturingssysteem en browser en mobiele netwerkinformatie,

Gegevens vanuit externe bronnen. Wij kunnen informatie ontvangen vanuit externe bronnen, bijvoorbeeld wanneer je vanuit dit soort bronnen (andere websites) verbinding maakt met onze website.

Locatiegegevens. Indien je locatieservices hebt ingeschakeld op je apparaat kunnen wij deze gegevens opslaan, bijvoorbeeld om je in te delen in een regio of gerichte informatie te kunnen toesturen.

 1. Derde partijen

Links

Onze website bevat link naar websites van derde partijen. Het delen van onze content via social media kanalen gaat bijvoorbeeld via de externe websites van deze partijen. Deze derde partijen hanteren hun eigen privacyregels en maken waarschijnlijk ook gebruik van eigen cookies. Wij kunnen op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de wijze waarop deze partijen met je privacy omgaan. Het gebruik van deze websites is dan ook volledig op eigen risico. Wij adviseren je om zelfstandig kennis te nemen van de privacyregels die door deze partijen worden gehanteerd.

Delen van gegevens met derde partijen

Wij delen de gegevens, zoals opgenomen in artikel 2 van dit Privacystatement, slechts met de onderstaande partijen.

Door ons ingeschakelde derden bij de uitvoering van diensten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan organisatoren van evenementen die zijn gepubliceerd via onze website. Deze derden krijgen dan de beschikking over gegevens die noodzakelijk zijn om de desbetreffende diensten aan je te verlenen.

Door ons ingeschakelde derden met wie wij gezamenlijk een activiteit organiseren, bijvoorbeeld een prijsvraag of challenge. Deze derden ontvangen de gegevens zodat zij deze activiteit kunnen uitvoeren en je te kunnen benaderen in verband met deze activiteit, dan wel soortgelijke activiteiten.

Serviceproviders die ervoor zorgen dat wij onze diensten kunnen blijven verrichten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten voor ons, zoals bijvoorbeeld Mailchimp voor het versturen van haar nieuwsbrieven. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US en door ons is met Mailchimp een afgesloten. We zullen je slechts per nieuwsbrief informeren indien je hiervoor je akkoord hebt gegeven. Je kunt op ieder gewenst moment aangeven dat je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen via de knop “unsubscribe”.

Aan ons gelieerde bedrijven. In geval van verkoop van onze activiteiten aan een ander bedrijf, kunnen je gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Voor zover dit nodig is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

In andere gevallen worden je gegevens niet verkocht of op andere wijze meegedeeld aan anderen, behalve na voorafgaande toestemming of wanneer de informatie volledig is geanonimiseerd, zodat deze informatie niet langer herleidbaar is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon.

 1. Doeleinden

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om de volgende activiteiten te kunnen uitvoeren:

 • diensten (zoals bijvoorbeeld de studiekeuzetool) aanbieden, leveren, onderhouden en beveiligen
 • je de gelegenheid geven content te plaatsen op de website
 • deelname mogelijk maken aan activiteiten en acties die via de website gepubliceerd worden
 • diensten uitbreiden, verbeteren en nieuwe diensten ontwikkelen om deze zoveel mogelijk af stemmen op de bezoekers
 • contact met je onderhouden en met je communiceren over of in het kader van onze website en diensten
 • ondersteuning bieden, klachten en/of geschillen behandelen, daaronder begrepen het voeren van procedures en mogelijk andere activiteiten welke verband houden met de diensten
 • marktonderzoek en marketing- & verkoopactiviteiten uitvoeren ten aanzien van de (nieuwe) diensten, daaronder begrepen het toezenden van nieuwsbrieven en andere elektronische berichten
 • fraude voorkomen en de continuïteit van de diensten bevorderen
 • mogelijk toegevoegde waarde diensten kunnen (doen) aanbieden en leveren
 • wettelijke verplichtingen kunnen uitvoeren en hieraan voldoen 

Wij spannen ons in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verzamelde gegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Alhoewel wij ons zullen inspannen om de gegevens veilig te stellen kunnen wij echter niet alle beveiligingsrisico’s die verbonden zijn met de verzamelde gegevens uitsluiten en niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang van of gebruik door onbevoegden van de gegevens.

Wij raden je altijd aan zelf ook voorzorgsmaatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen, onder meer door wachtwoorden vaak te wijzigen en voor wachtwoorden een combinatie van letters en cijfers te gebruiken alsmede kritisch te kijken naar de instellingen en toestemmingen.

 1. Inzage / correctie

Wij bieden je het recht op toegang tot en, waar van toepassing, het aanpassen van je persoonsgegevens. Bepaalde gegevens kunnen online worden ingezien en bewerkt. Op verzoeken om het inzien, corrigeren, completeren of verwijderen van persoonsgegevens zal door ons binnen een redelijke tijd en na verificatie van je identiteit worden gereageerd. Om misbruik te voorkomen zullen we vooraf altijd vragen je adequaat te identificeren.

In het geval het inzage in persoonsgegevens betreft, die zijn gekoppeld aan een cookie, dien je eveneens een kopie van het desbetreffende cookie mee te sturen. Deze kun je vinden in de browserinstellingen.

Wij zullen al het redelijke doen om tegemoet te komen aan verzoeken tot het verwijderen van persoonsgegevens, tenzij deze gegevens van rechtswege of op grond van rechtmatige zakelijke doeleinden bewaard moet blijven.

 

 1. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden. Wanneer je je als gebruiker hebt geregistreerd zal dit betekenen dat de gegevens worden bewaard zolang je je registratie in stand houdt. 

 1. Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zoals bijv. webbeacons) om onze website te optimaliseren. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de internetbrowser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Soorten cookies

First party cookies

De cookies die wij zelf plaatsen en uitlezen worden First party cookies genoemd. Alleen wij hebben toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van deze cookies wordt verzameld. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Deze cookies variëren van functionele cookies tot tracking cookies. Tracking cookies zullen slechts met jouw toestemming door ons worden geplaatst.

Third party cookies

Buiten de First party cookies, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst. Deze worden Third party cookies genoemd. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Onze website biedt alleen het platform dat het plaatsen van deze third party cookies mogelijk maakt. Wij wijzen er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst.

 • Targeting

Derde partijen plaatsen cookies op onze website, die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen die op jouw interesses zijn toegespitst. Meer informatie over dit soort cookies is te vinden op de website van Your Online Choices.

 • Retargeting

Derde partijen plaatsen cookies op onze website om je, wanneer je op een later moment een andere website bezoekt, een banner van ons te kunnen tonen.

 • Google Analytics

Ten behoeve van het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een cookie aan de hand waarvan je gebruik van de website wordt geregistreerd en deze informatie wordt door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Wij verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in onze website of onze diensten doorvoeren.

Meer informatie omtrent de wijze waarop Google Analytics deze gegevens verzamelt en verwerkt is te vinden op hun website.

Verwijderen cookies

De toestemming die je ons hebt gegeven voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kun je te allen tijde intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in je browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help functie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Het verwijderen van cookies kan tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet of niet goed (meer) werken.

 1. Jongeren

In beginsel is iedereen welkom om onze website te bezoeken alhoewel onze website specifiek bedoeld is voor scholieren en jongeren. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd Door gebruik te maken van de website, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om onze website te bezoeken en je te registreren op onze site.

 1. Wijzigen Privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit Privacystatement van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer wij wijzigingen van ingrijpende aard doorvoeren, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

Het Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 5 september 2016.

 

 

 

27 thoughts on “Privacy & Cookie Statement”

 1. Trackback: Paket Honeymoon Bali
 2. Trackback: https://tkoextracts.org/
 3. Trackback: Glo Extracts
 4. Trackback: buy dmt online
 5. Trackback: replica rolex oyster perpetual datejust replica
 6. Trackback: see more
 7. Trackback: where to buy sodium pentobarbital
 8. Trackback: konscious keto reviews
 9. Trackback: house search
 10. Trackback: kurumsal sunucu yapılandırma
 11. Trackback: lenovo sunucu teknik servis
 12. Trackback: exchange online fiyat
 13. Trackback: en iyi bahis siteleri
 14. Trackback: repliki zegark��w
 15. Trackback: sahabatqq online
 16. Trackback: fake rolex
 17. Trackback: nằm mơ thấy ốc đánh con gì
 18. Trackback: nằm mơ thấy bướm
 19. Trackback: mơ thấy ăn ổi
 20. Trackback: cheap wigs
 21. Trackback: dumps with pin shop
 22. Trackback: con trai song ngư
 23. Trackback: orangeville real estate agents
 24. Trackback: w88club
 25. Trackback: immediate edge reviews
 26. Trackback: thenaturalpenguin
 27. Trackback: Joe Manausa

Comments are closed.

Ben je benieuwd wat Future Rebelz nog meer doet? Check dan onze zakelijke pagina!Bezoek Business@Future Rebelz
+ +